Credits

Fotografie

De foto's op deze website zijn gemaakt door:
Martin-Jean
Rob Glastra, www.glastrafoto.nl
Willem van der Vlies, www.fotostudio155.com

Privacyverklaring

Levering

Elk sieraad is speciaal en wordt afzonderlijk in het atelier vervaardigd. Dat neemt tijd in beslag. Met elke koper wordt daarom in onderling overleg een levertijd afgesproken.

Disclaimer

Door gebruik te maken van deze website verklaart u gehouden te zijn aan de onderstaande algemene voorwaarden.

De informatie op deze website is bedoeld om de gebruikers algemene informatie te verstrekken over onderwerpen die voor hen relevant kunnen zijn. Ondanks het feit dat al het mogelijke is gedaan om actuele en juiste informatie te verstrekken, kunnen fouten niet worden uitgesloten.

MARTIN-JEAN AANVAARDT GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID EN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ONJUISTHEDEN OF OMISSIES IN DE INHOUD VAN DEZE WEBSITE.

Alle content van deze website en alle via deze website te verlenen diensten worden ‘als zodanig’ [‘as is’] aangeboden, zonder waarborgen ten aanzien van volledigheid, juistheid of tijdigheid, en zonder uitdrukkelijke dan wel impliciete verklaringen, garanties of andere contractuele voorwaarden van welke aard dan ook. Martin-Jean verklaart noch waarborgt dat deze website, de verschillende via deze website te verlenen diensten en/of enige van deze website gedownloade informatie, software of materialen juist, actueel, ononderbroken, vrij van fouten, vrij van omissies, of vrij van virussen of andere schadelijke componenten zijn.

VOOR ZOVER HET HAAR ONDER HET TOEPASSELIJKE RECHT IS TOEGESTAAN, AANVAARDT MARTIN-JEAN GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID JEGENS U EN JEGENS WIE DAN OOK TEN AANZIEN VAN DE CONTENT VAN DEZE WEBSITE EN ALLE VIA DEZE WEBSITE TE VERLENEN DIENSTEN, UIT HOOFDE VAN HETZIJ ONRECHTMATIGE DAAD, HETZIJ ENIG CONTRACT OF ENIGE GARANTIE, RISICO-AANSPRAKELIJKHEID, NALATIGHEID OF ANDERSZINS, EN HETZIJ TEN AANZIEN VAN DIRECTE OF INDIRECTE SCHADE OF GEVOLGSCHADE, BIJZONDERE SCHADE OF ‘STRAFSCHADE’ OF EEN DAARMEE VERGELIJKBARE SCHADE(VERGOEDING), OOK ALS MARTIN-JEAN OP DE HOOGTE WAS (GESTELD) VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE(VERGOEDINGEN) OF DAARVAN OP DE HOOGTE HAD MOETEN ZIJN.

Linken

U mag linken naar deze site, mits deze link:

geen ongeoorloofd gebruik maakt van het logo en/of de huisstijl van Martin-Jean;
geen onjuiste bewering bevat over de website-inhoud, aanbevelingen door of relaties met Martin-Jean;
geen framing of inbedding van de pagina’s van de website is;
en/of niet op andere wijze handelsmerken, auteursrecht en/of andere intellectuele eigendomsrechten van Martin-Jean schendt
Martin-Jean wijst alle verantwoordelijkheid af voor de content, juistheid of beveiliging van websites die (via een hyperlink of anderszins) aan deze website zijn gekoppeld.

Bepaalde links op deze website kunnen leiden naar servers die worden onderhouden door personen of organisaties die niet onder controle staan van Martin-Jean. Martin-Jean geeft geen enkele verklaring of waarborg af ten aanzien van de juistheid of enig ander aspect van de informatie op dergelijke servers. Een link naar een website van een derde moet dan ook niet worden uitgelegd als goedkeuring door Martin-Jean of die derde van de ander of van diens producten en diensten.

Auteursrechtaanduiding

Behalve voor zover anderszins vermeld, valt al het materiaal op deze website onder het auteursrecht (2015) van Martin-Jean. Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website, inclusief – doch niet beperkt tot – de tekst, afbeeldingen en de html-code, mag in enige vorm of op enige wijze worden verveelvoudigd of verzonden zonder de schriftelijke toestemming van Martin-Jean.

Privacy

De privacy van bezoekers van de website wordt beschermd en gerespecteerd. Verkregen privacygevoelige informatie wordt zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld.

Toepasselijk rechtssysteem Nederlands recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland en alleen en uitsluitend beheerst worden door Nederlands recht.